Splošni pogoji poslovanja podjetja Biroprodaja d.o.o.

1. Splošna določila

1.1. Prodajalec svoje prodajne storitve zagotavlja izključno v skladu s pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju in so bistveni del vsake prodajne pogodbe, tudi če kupec pogojev izrecno ne potrdi razen, če ni drugače pisno dogovorjeno. Vsakršna izjava, s katero prodajalec spreminja pogoje, se odreka pravicam ali spreminja postopek, naveden v splošnih pogojih, mora biti v pisni obliki in podpisana s strani ustrezno pooblaščene osebe prodajalca. S potrdilom naročila s strani prodajalca se šteje, da je kupec seznanjen s splošnimi pogoji in jih kot take sprejema.

1.2. Nakupni pogoji kupca vežejo prodajalca le v primeru, da jih izrecno potrdi v pisni obliki, vsakršno drugačno sklicevanje kupca na svoje pogoje ne vpliva na veljavnost in uporabnost splošnih pogojev prodaje in dostave prodajalca. V primeru nasprotja med pogoji prodajalca in pogoji kupca, veljajo splošni pogoji prodajalca, če ni izrecno drugače pisno dogovorjeno med prodajalcem in kupcem.

1.3. Za uporabo spletne trgovine www.biroprodaja.si podjetja Biroprodaja d.o.o. je potrebna registracija. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija kupcev je mogoča preko elektronske pošte info@biroprodaja.si oz. spleta, kjer kupci vnesejo svoje podatke v obrazec za registracijo v spletni trgovini. Z registracijo se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja in z morebitno obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu s pogoji opredeljenimi na spletni strani pod rubriko »Varstvo osebnih podatkov«. Kupec bo na podlagi podatkov po elektronski pošti prejel uporabniško ime in geslo. Registrirani uporabniki imajo možnost pregledovati vse podrobnosti svojega računa in pregledovati pretekle nakupe.

1.4. Prodajalec si pridržuje pravico zavrnitve zahteve za registracijo obiskovalca spletne trgovine, brez obrazložitve.

1.5. Spletno prodajo preko spletne trgovine www.biroprodaja.si izvaja podjetje Biroprodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota, elektronski naslov info@biroprodaja.si, , telefon 02/53-61-424.

1.6. Vsakršno izpodbijanje prodajne pogodbe zaradi sklicevanja kupca na nepoznavanje splošnih pogojev za prodajo in dostavo prodajalca oziroma zaradi pomote je nično.

2. Blago

2.1. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za tehnične lastnosti blaga in področja uporabe blaga, kot to določajo podatki proizvajalca. Kupec je, pred prevzemom in začetkom uporabe blaga, dolžan preveriti vse tehnične lastnosti blaga v katalogih, prodajnih brošurah in objavljenih dokumentih ter se prepričati, da je blago ustrezno in primerno za predvideno uporabo. Prodajalec ni dolžan preveriti ustrezne in pravne skladnosti zahtev kupca.

2.2. Slike izdelkov, objavljene v spletni trgovini, na spletni strani, v ponudbah, v katalogih in drugih promocijskih materialih in drugo, so simboličnega značaja. Prodajalec si pridržuje pravico, da le-te niso točna ponazoritev dejanskega izdelka.

3. Cene

3.1. Razen, če ni drugače dogovorjeno, se cene obračunavajo po veljavnem ceniku na dan dostave.

3.2. Cenam, ki jih je prodajalec navedel v cenikih in ponudbah ter cenam, ki so navedene med prodajalcem in kupcem, se prišteje zakonsko določen DDV.

3.3. Cene veljajo na pariteti EXW skladišče prodajalca v skladu z zadnjo veljavno različico pravil INCOTERMS razen, če ni drugače pisno dogovorjeno. V kolikor je dogovorjena drugačna odprema blaga (nujna ali ekspresna), dodatni stroški take odpreme bremenijo kupca.

3.4. Prodajalec si prizadeva, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, kljub temu se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

3.5.  Če med sklenitvijo pogodbe in njenim trajanjem pride do sprememb v nabavni ceni, npr. povišanje cen dobaviteljev, je Biroprodaja d.o.o.  upravičena do ustrezne prilagoditve cen.

4. Naročilo

4.1. Naročilo velja za sprejeto, ko ga prodajalec potrdi v pisni obliki. Obseg pogodbe, ki tako nastane, je določen z dejanskim besedilom potrditve naročila s strani prodajalca. Kupec je dolžan preveriti vse ustrezne podrobnosti in mora biti pozoren na morebitne neskladnosti v besedilu.

4.2. Za opravljanje naročil preko spletne trgovine podjetja Biroprodaja d.o.o. velja, da je naročilo oddano, ko stranka svoje naročilo potrdi s klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo«. Naročilo v tem trenutku postane zavezujoče.

5. Dostava

5.1. Obdobje dostave nastopi, ko so rešena vsa tehnična in poslovna vprašanja, konča pa se z odpremo ali obvestilom, da je blago pripravljeno na odpremo razen, če ni drugače dogovorjeno. Upoštevanje časovnih razporedov dostave predvideva, da kupec ravna skladno z obveznostmi, zlasti glede plačila.

5.2. Izdaja blaga se izvaja na pariteti EXW skladišča prodajalca razen, če ni pisno drugače dogovorjeno.

5.3. Za spletna naročila v skupni vrednosti 40,00 EUR je dostava brezplačna. Za spletna naročila v skupni vrednosti do 40,00 EUR cena dostave znaša 4,90 EUR brez DDV.

Osebni prevzem naročenega blaga na prodajnih lokacija podjetja po Sloveniji je brezplačen. 

Vse navedene vrednosti so brez DDV.

5.4. Dostava je pravočasna, če je izvedena v roku 14 dni pred ali 3 tedne po dogovorjenem roku dostave.

5.5. Kupec je dolžan prevzeti blago ali poklicati dostavo, v nasprotnem primeru lahko prodajalec skladišči blago na rizik in strošek kupca, kupcu se zaračuna skladiščenje, zavarovanje in morebitno tečajno razliko (med dnevom dostave in prevzema) ter izda račun za blago, zapadlo v plačilo. V primeru, da kupec s prevzemom blaga zamuja več kot teden dni lahko prodajalec blago proda drugemu kupcu ter po odbitju stroškov, ki so nastali zaradi zamude prevzema, za preostanek zmanjša obveznost kupca. Kupec se v takem primeru odpoveduje vsem zahtevkom nasproti prodajalca, zlasti tudi zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine kot so uporaba znamke, logotipa ipd., ki so vsebovane na blagu.

5.6. V primeru sprememb pogodbe s strani kupca se časovni razpored dostave začne z dnem, ko je naročilo ponovno potrjeno s strani prodajalca.

5.7. V primeru zamude, mora kupec prodajalca pisno pozvati k izvršitvi dostave in mu določiti primerni rok izpolnitve, ki mora biti potrjen s strani prodajalca. Prodajalec, v primeru neizpolnitve po potrjenem roku izpolnitve, odgovarja kupcu za nastalo škodo omejeno do višine neto vrednosti naročila.

5.8. V primeru zamude, zaradi višje sile ali dogodkov oziroma motenj, za katere prodajalec ni odgovoren (stavke, nepredvidene motnje v poslovanju ali odpremi), prodajalec ne odgovarja. Prodajalec v primeru zamude, zaradi višje sile ali dogodka ali motnje za katere prodajalec ni odgovoren, obvesti kupca in predlaga nov rok dostave. Če se v takem primeru pričakuje, da bodo okoliščine, zaradi katerih dostava ni mogoča, trajale daljši čas kot dva meseca lahko prodajalec odstopi od pogodbe brez obveznosti.

6. Izdaja računa

6.1. Podjetje Biroprodaja d.o.o. po dobavi naročenih izdelkov kupcu pošlje račun v pdf formatu na elektronski poštni naslov kupca oz. po dogovoru. Kupec prejme račun za vsako naročilo posebej in za vsako ločeno odpremo znotraj posameznega naročila posebej.

6.2. Na računu so razčlenjeni cena, stroški priprave in dostave blaga ter morebitni drugi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom. 

6.3. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

7. Plačilni pogoji

7.1. Plačila se izvedejo s pogoji navedenimi na ponudbi ali potrditvi naročila.

7.2. Prejeta plačila se upoštevajo tako, da se najprej pokrijejo po vrstnem redu stroški, obresti in najstarejši neporavnani dolgovi kupca pri prodajalcu, ne glede na račun, ki ga kupec želi poravnati. Izravnava dolga z nasprotnimi terjatvami je izključena, v kolikor ni izrecno dovoljena in pisno potrjena med obema strankama.

7.3. V primeru zamude plačila velja, da se za plačilo zamudnih obresti upoštevajo zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan povrniti tudi vse morebitne stroške in morebitne stroške, ki nastanejo prodajalcu zaradi zamude kupca.

7.4. V primeru zamude plačila ali kakršnih koli finančnih težav kupca, lahko prodajalec zahteva vnaprejšnje plačilo blaga in dostave, jamstvo ali pa ima pravico odstopiti od pogodbe brez odgovornosti, pri čemer predhodni rok ni potreben. Pravica do odstopa se nanaša tudi na neizvedene dostave ali na prihodnje pogodbe.

7.5. V primeru, da valuta plačila ni evro (EUR) in da tečaj dogovorjene valute na dan sklepanja pogodbe odstopa od tečaja na dan dostave za več kot 1 %, lahko prodajalec ali kupec odstopita od tistega dela pogodbe, za katerega še ni bila izvedena dostava.

7.6. Plačila za spletna naročila potekajo po predračunu razen, če ni dogovorjeno drugače. Naročilo bo dano v obdelavo po prejemu plačila na transakcijski račun prodajalca.

 

8. Ohranitev lastništva

8.1. Lastninsko pravico na našem blagu si pridržujemo za namene zavarovanja naše terjatve za plačilo kupnine, dokler ne prejmemo celotnega plačila kupnine (vključno z obrestmi in stroški).

8.2. Kupec je dolžan naše blago hraniti do izpolnitve teh pogojev in mora za to obdobje zagotoviti ustrezno vzdrževanje (servisiranje in popravila), ne da bi imel za to denarno terjatev. Zlasti niso dovoljene zastavitve tretjim osebam ali prenosi zavarovanja pred celotnim plačilom. Do nadaljnjega lahko stranka naše blago proda v okviru običajnega poslovanja. V tem primeru stranka na nas prenese vse terjatve, ki izhajajo iz takšne prodaje, vključno s stranskimi pravicami, do višine dolgovanega zneska.

 

9. Določbe o varstvu podatkov

9.1. Obdelava osebnih podatkov poteka izključno na podlagi privolitve stranke ali na podlagi zakonitega interesa za obdelavo ter v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in obveznostmi glede dokumentacije.

Izčrpna pravila o odpovedi in pravicah so na voljo na povezavi Varstvo podatkov.

 

10. Končne določbe

10.1 Pristojno za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med strankami, je Okrožno sodišče v Murski Soboti.