Izbrali ste www.biroprodaja.si.

Na www.biroprodaja.si so možne le dostave v Sloveniji.

OK

Splošni pogoji poslovanja podjetja Biroprodaja d.o.o.

1. Področje uporabe

Ti splošni pogoji prodaje in dobave veljajo za naše poslovne odnose in pravne transakcije med nami in podjetniki kot naši kupci. Uporabljajo se tudi za prihodnje poslovne odnose v trenutni znanem obrazcu. Odstopni pogoji in roki postanejo veljavni, če smo to potrdili v obliki besedila.


2. Ponudbe

2.1 Naše ponudbe niso obvezujoče. Naročila stranke se štejejo za sprejeta po pisnem potrdilu ali izdaji računa od nas; Dostava blaga nadomešča potrdilo o naročilu.

2.2 Šteje se, da je iz opisa izdelka proizvajalca razvidna lastnost blaga in je le ta predmet dogovora. Javni izjavi (kot je oglaševanje) proizvajalca pa se ne štejejo za specifikacije kakovosti. Navodila za montažo ali montažo nismo dolžni. Vsaka navodila z izdelkom za montažo ali nasvete v zvezi z aplikacijami ne predstavljajo odgovornosti za nas.

2.3 Za pregled naročila in ponudbe za popolnost je odgovorna stranka.


3. Cene in pogoji plačila

3.1 Naše cene so neto cene. So v evrih (€) plus DDV po veljavni zakonski obrestni meri. Uporabljajo se ex skladišče ali tovarno.

3.2 Na zahtevo stranke je blago zavarovano na njegov strošek za prevoz. Vse dajatve, pristojbine, davke in druge javne stroške krije stranka.

3.3 Če med sklenitvijo pogodbe in načrtovanim datumom minejo štirje meseci ali več in se v tem času pojavijo spremembe v cenovni ceni, npr. Povišanje cen dobaviteljev, smo upravičeni do ustrezne prilagoditve cen.


4. Dobavni rok

4.1 Čas dostave in datumi so zavezujoči, razen če jih izrecno potrdimo kot določen datum.

4.2 Čas dostave, ki smo ga navedli, se šteje, da je bil izpolnjen, če smo blago pravočasno dostavili iz skladišča. Poleg tega se šteje, da so bili izpolnjeni, ko je blago pripravljeno za odpremo, pod pogojem, da blago ni mogoče poslati pravočasno brez naše krivde.

4.3 Skladnost z našo obveznostjo dostave predpostavlja pravočasno in pravilno dostavo naših dobaviteljev. Če se to ne naredi, smo upravičeni do podaljšanja dobave do trajanja ovir. To ne velja, če so ovire naše odgovornosti. O takšnih okoliščinah bomo nemudoma obvestili stranko. Stranka nas lahko nato prosi za izjavo o tem, ali bomo odstopili od pogodbe ali dostavili v razumnem roku. Če tega ne pojasnimo, se lahko stranka umakne. Takoj bomo povrnili plačilo.

4.4 Odst. 4.3 se smiselno uporablja, pod pogojem, da te ovire nastanejo pri dobaviteljih dobavitelja in njegovih podizvajalcev ali zaradi nepredvidljivih ovir, ki niso v našem vplivnem okolju in za katere se ne moremo izogniti, če upoštevamo skrb, ki se zahteva v posameznem primeru. (npr. višja sila itd.),

4.5 Nismo odgovorni za kakršno koli zamudo ali neizpolnjevanje obveznosti, če mi, naši zastopniki ali dobavitelji niso odgovorni. Če bomo morali plačati odškodnino, je to omejeno na predvidljivo v času sklenitve pogodbe, običajno pogodbeno škodo, razen če gre za namerno ali grobo malomarnost.

4.6 Delne dobave so dovoljene v razumni meri.


5. Prenos tveganja / pakiranje

5.1 Naša dostava se opravi na računu in tveganje kupca, da bo eks-skladišče kupca ali v primeru dostave franko tovarna.

5.2 Če se pošiljka / dostava odloži na zahtevo ali po krivdi stranke, je pripravljenost za odpremo enaka odpremi. V tem primeru imamo pravico, da blago shranimo na stroške in tveganje kupca.


6. Odgovornost za napako

6.1 Stranka mora pregledati blago takoj po prejemu. Takoj mora očitati očitne pomanjkljivosti s pomočjo prijave v pisni obliki. Skrite napake je treba pisno sporočiti takoj po odkritju. Blago, ki je predmet pritožbe, mora biti pripravljeno, da ga preučimo ali pošljemo na našo zahtevo. Za spremembo reklamiranega blaga je potrebna naša odobritev.

Kot alternativa obvestilu o napakah je stranka v besedilnem obrazcu upravičena pritoževati zaradi pomanjkljivosti v programu vračanja, ki ga ponujamo, za kar strankam zagotavljamo dostop do poslovnega odnosa.

6.2 Če pride do napak pri dobavljenem blagu, bomo opravili dodatno izvedbo s popravilom - v tem primeru se štejeta dva poskusa popravka - ali zamenjava. Pravica do izbire zamenjave je odvisna od nas.

6.3 Zahtevki kupcev za napake potečejo eno leto po dobavi ali predaji kupljenega predmeta kupcu.


7. Vračila

Kupec lahko običajno vrne blago do 8 dni po dostavi. Če je blago v originalni embalaži in če je v prvotnem stanju, bomo v tem primeru povrnili nakupno ceno. Če blago ni več v originalni embalaži ali prvotnem stanju, splošne pravice do vračila ni. Nato bomo preučili možnost vrnitve v posameznih primerih. Če vzamemo nazaj blago, imamo pravico zahtevati 10% neto odkupne cene kot nadomestilo, razen če lahko stranka dokaže manjšo škodo. Ne glede na to imamo priložnost dokazati višjo škodo. Za blago, poškodovano po naši dostavi, je vrnitev izključena. Za dostavo blaga, označenega kot op naročilu (naročila / posebne nabave), je tudi izvzetje izvzeto. Če nastanejo stroški z zbiranjem blaga od kupca (prevoz, pakiranje, stroški za obdelavo od dobaviteljev itd.), Je stranka dolžna, da jih prevzema od nas po izdaji računov.


8. Plačilni pogoji

8.1 Naši računi so zapadli in plačljivi takoj. Odbitne odbitke so dovoljene le, če stranka izpolnjuje vse obveznosti plačila, ki izhajajo iz našega poslovnega odnosa v okviru plačilnih pogojev.

8.2 Pregledi se sprejmejo le s sporazumom in so predmet odkupa za plačilo. Izpolnjevanje se zgodi le z vrednostnim položajem.

8.3 Če po sklenitvi pogodbe postane očitno, da so naše terjatve ogrožene zaradi pomanjkanja učinkovitosti stranke, imamo pravico, da jih dostavimo samo pred avansom ali zavarovanjem. Poleg tega lahko v tem primeru nemudoma uveljavljamo naše obstoječe zahtevke in po določitvi ustreznega odloga odstopimo od neizpolnjenih pogodb. Nato imamo pravico zahtevati odškodnino v skladu s klavzulo 7.

8.4 Pobot kupca obstaja samo z nespornimi ali zakonsko določenimi nasprotnimi zahtevki. Pravica do hrambe je omejena na nesporne ali zakonsko določene nasprotne tožbe v okviru istega pogodbenega razmerja.

8.5 Če je bila direktna obremenitev dogovorjena kot plačilna metoda, je znesek plačila zapadel en dan po prejemu računa, razen če je bil na računu dogovorjen poznejši datum zapadlosti. Vnaprejšnji podatki o direktni obremenitvi (Pred-obvestilo SEPA) so priloženi računu. Zadostuje dostop do predhodnih informacij vsaj en dan pred datumom zapadlosti (zbiranje zneska računa).


9. Pridržek lastninske pravice

9.1 Naše blago ostane naša lastnina do polnega plačila kupca. To vključuje tudi bilančne terjatve iz tekočega računa, do katerih smo upravičeni do stranke. Za tekoče račune se rezervirana lastnina šteje kot varščina za našo zahtevo za bilanco. Če vrednost varščine presega terjatve za več kot 10%, izdajamo sorazmerne vrednostne varščine.

9.2 Kupec ima pravico razpolagati z blagom v rednem poslovanju.

9.3 Če klavzula 9.2 vodi do mešanja ali obdelave in na ta način preneha naša lastnina, potem lastnina prehaja v lastništvo stranke, ki je sorazmerna naši. Vse blago, v katerem smo upravičeni do (so) lastništva, se štejemo za rezervirano blago, ki zagotavlja zahtevek za bilanco. Stranka jih z njimi skrbi v smislu trgovske skrbnosti..

9.4 Pri mešanju, obdelavi ali prodaji kupec svojo terjatev pri tretji osebi dodeli v višini lastne terjatve že v času dostave. Sprejemamo to oddajanje..

9.5 Stranka je pooblaščena, da pobere svojo terjatev do preklica s strani nas v rednem poslovanju in da za nas zbira sredstva.

9.6 Pravica razpolaganja z blagom (klavzule 9.2 do 9.4) in pravica do pobiranja dolgov (klavzula 9.5) se že uporabljajo, če stranka ne izpolnjuje svojih plačilnih obveznosti od trenutnega poslovnega odnosa ali če plačajo tretje osebe za plačilo.

9.7 Prevare, hipotekarne hipoteke in soglasje o prepovedi odstopa so nedopustne. Stranka je odgovorna za zagotovitev, da na noben način ne bomo oslabili niti lastništva dobavljenega blaga niti naših pravic do dodeljenih terjatev. Če se boji takšne slabosti, nas bo nemudoma obvestil.

9.8 Na našo zahtevo je naročnik dolžan razkriti odstope terjatev, ki smo jih dali zadevni tretji osebi. Stranka nam prav tako omogoča, da navedemo od stop terjatev. Poleg tega je kupec dolžan posredovati podatke o ustreznem nahajanju rezerviranega blaga in zadevnih terjatev. Navesti nam mora predvsem svoje stranke in predati dokumente za uveljavljanje naših pravic do tretje osebe.


10. Omejitev odgovornosti

10.1 Zaradi rahle malomarnosti kršitev dolžnosti je naša odgovornost omejena na način predvidenega blaga, značilnega za pogodbo, neposredno povprečno škodo. To velja tudi za malomarne kršitve dolžnosti naših pravnih zastopnikov ali posrednikov. Nismo odgovorni za rahle malomarne kršitve nepomembnih pogodbenih obveznosti.

10.2 Te omejitve odgovornosti ne vplivajo na terjatve kupca od odgovornosti za izdelke ali naše pripisane telesne in zdravstvene poškodbe.


11. Pravilnik o zasebnosti

Obdelava osebnih podatkov poteka izključno na podlagi soglasja stranke ali zaradi legitimnega interesa pri obdelavi, pa tudi v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi in obveznostmi glede dokumentacije.

Celovit preklic in pravno poučevanje je mogoče najti na: IZJAVO O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV


12. Pristojnosti / kraj izvedbe

12.1 Pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med strankami, je Murska Sobota. Po naši izbiri je kraj izvedbe Murska Sobota ali kraj odpreme blaga.

12.2 Uporablja se pravo republike Slovenije.


 
SecuCert seal