POGOJI POSLOVANJA

1. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu skladno z njegovimi potrebami in posameznimi naročili dobavljal blago, ki je predmet poslovanja prodajalca, kupec pa se obvezuje, da bo prejeto blago plačal.

2. Konkretne količine, kvaliteto in pogoje prodaje, ki niso določeni z letno pogodbo, dogovorita pogodbeni stranki sproti ob vsakem naročilu.

DOBAVA IN ROK

3. Prodajalec dobavi kupcu blago na podlagi ustreznega pismenega naročila, v dogovorjenem roku, ko je prodajalec prejel naročilo in ga ni pisno zavrnil.

4. Prodajalec izroči blago fco kupec oziroma v kraju in na način o katerem se kupec in prodajalec sporazumno dogovorita za posamezna naročila.

5. Dobavni rok za blago na zalogi znaša do tri delovne dni. Dogovorjene cene in pogoji veljajo za pariteto franko kupec za minimalno vrednost naročila 25,00 EUR brez DDV. Za vrednosti manjše od 25,00 EUR neto si pridružujemo zaračunati strošek dostave 4,90 EUR brez DDV.

6. V kolikor prodajalec brez svoje krivde ne more dobaviti blaga v dogovorjenem roku, se rok dobave podaljša za čas trajanja ovire. O tem je prodajalec dolžan obvestiti kupca.

7. Če kupec enostransko odstopi od naročila, ki ga je prodajalec že sprejel, mora poravnati prodajalcu stroške, ki so v zvezi s tem nastali.

8. Prodajalec bo sprejel in izvršil naročilo kupca pod pogojem, da ima le-ta pred tem poravnane oziroma zavarovane vse izstavljene račune in druge finančne obveznosti.

KVALITETA

9. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil blago običajne kvalitete in odgovarja za morebitne napake, ki bi jih imelo blago ob prevzemu.

10. Kupec je dolžan kvalitetno in količinsko prevzeti blago takoj, ter o morebitnih pomanjkljivostih nemudoma obvestiti prodajalca, oziroma najkasneje v osmih dneh.

11. Prodajalec ne odgovarja za tiste stvarne napake, ki so bile kupcu ob sklenitvi naročila znane ali mu niso mogle ostati neznane in jih prodajalec ni zamolčal.

RIZIKO

12. Prodajalec in kupec soglašata, da bosta riziko poslovanja pokrivala na naslednji način:

  • Prodajalec prevzame riziko, ki bi nastal pri manipuliranju in transportu blaga od skladišča prodajalca do kupca.
  • Kupec prevzema ves riziko, ki bi nastal pri manipuliranju in skladiščenju pri kupcu in zaradi neporavnanih terjatev.

REKLAMACIJE

13. Ob količinski oziroma kvalitetni reklamaciji je kupec dolžan takoj predložiti prodajalcu reklamacijski zapisnik.

14. Če kupec reklamira količino ali kvaliteto le nekaterih izdelkov, je dolžan poravnati svoje dospele plačilne obveznosti glede tistih izdelkov, katere ni reklamiral.

15. Kupec lahko reklamirano blago vrne samo po predhodnem soglasju prodajalca. Če kupec soglasja ne dobi, je dolžan hraniti blago kot dober gospodar in v ta namen ukreniti vse, kar je potrebno.

16. Če kupec vrne reklamirano blago brez soglasja, nosi vse stroške v zvezi z vrnitvijo, prodajalcu pa mora povrniti škodo, ki bi mu zaradi tega nastala.

CENA

17. Kupec in prodajalec se za prodane proizvode, ki so predmet te pogodbe sporazumeta za ceno veljavno, pri prodajalcu, na dan dobave.

18. V ceno ni vštet oziroma obračunan DDV in morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali in o katerih se kupec in prodajalec v takem primeru dogovorita.

PLAČILNI POGOJI

19. Kupec bo plačal blago v 15. dneh po izvršitvi dobave oziroma prevzemu blaga, po računu ki ga je prodajalec dolžan izstaviti v 8. dneh po dobavi blaga.

20. Za posamezna naročila oziroma dobave blaga se kupec in prodajalec lahko dogovorita tudi za drugačen rok plačila.

21. Če kupec blaga ne plača v dogovorjenem roku, se šteje, da je zamudil s plačilom. V tem primeru se kupcu zaračunajo zamudne obresti, v skladu z veljavnim zakonom.

22. Za predčasna plačila ima kupec pravico do cassa sconta. Le-tega bo prodajalec priznaval v višini, ki bo označena na računu. Kupec ima pravico do cassa sconta le, če ima poravnane obveznosti, vključno z obrestmi.

23. Pogodbenika se dogovorita, da je prodaja na podlagi te pogodbe, sklenjena s pridržkom pravice razpolaganja in lastninske pravice, tako da prodajalec obdrži pravico razpolaganja in lastninsko pravico tudi potem, ko proizvode, ki so predmet te pogodbe izroči kupcu, vse dotlej, dokler kupec ne plača vse kupnine. Šele po plačilu celotne kupnine, kupec pridobi pravico razpolaganja in lastninsko pravico na dobavljenih proizvodih.

KONČNE DOLOČBE

24. V vseh primerih, ki niso zajeti z določbami te pogodbe, velja obligacijski zakonik.

25. Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če do sporazuma ne bo prišlo je pristojno sodišče v Murski Soboti.

26. Kupec s prvim naročilom sprejme zgoraj naštete pogoje poslovanja.

 
SecuCert seal